top of page

Tavshedspligt

tavshedspligt klinik-crop-u3984.jpg

Alle psykologer har tavshedspligt. Det betyder, at psykologen hverken må videregive, hvad der bliver betroet eller hvem, der betror sig. Vedrørende tavshedspligt: se desuden Psykolognævnet i Socialministeriet www.pn.sm.dk

 

Undtagelse

Tavshedspligten tilsidesættes imidlertid for en skærpet underretningspligt, hvis psykologen bliver bekendt med, at et barn /børn lider overlast fysisk, psykisk eller socialt, og der vurderes, at barnets tarv har større vægt end hensynet til informanten (værdispringsreglen).

Videregivelse af helbredsoplysninger og andre personfølsomme oplysninger må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke.

I særlige tilfælde kan der efter reglerne ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge.

 

Hvis der er alvorlig risiko for alvorlig skade på dig selv eller andre, har jeg oplysningspligt, for at forebygge skaden. Hvis der er alvorlig mistanke om at et barns udviklingsbetingelser er i fare, har jeg underretningspligt.

De oplysninger, jeg har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne og for revision.

Privatlivspolitik

 

Dataansvarlig:

Psykolog Janne Høgh

Herningvej 45

8600 Silkeborg

 

CVR:29485844

Telefonnr.: 61718081

Mail:  jh@psykologisilkeborg.dk

Website:   www.jannehogh.dk

 

 

Hent min folder om privatlivspolitik ved at klikke HER.

 

 

 

Persondata er en vigtig del af mit arbejde

Som en vigtig og naturlig del af mit arbejde som praktiserende psykolog indsamler, behandler og opbevarer jeg i min virksomhed såkaldte persondata både ved påbegyndelse af hvert enkelt behandlingsforløb og undervejs i behandlingsforløbet. For at følge gældende lovgivning på området har jeg vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig/ jer, hvordan jeg behandler dine /jeres persondata.

 

Persondata – hvad er det?

Ved persondata forstås og skelnes der mellem almindelige persondata, såsom navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og følsomme persondata, såsom cpr.nummer, helbred, race, religion, seksuel orientering mm. De almindelige persondata er nødvendige for mig at få i forhold til rent praktiske og administrative ting – de gør det muligt for mig at kunne identificere dig/ jer blandt mine øvrige klienter, at kunne kontakte dig / jer, hvis det er påkrævet og at kunne afregne med dig/ jer på lovlig vis, hvad enten du /I selv betaler eller andre helt eller delvist betaler forløbet / den erhvervspsykologiske ydelse – fx arbejdsplads, forsikringsselskab, kommune eller lignende instanser.

 

Følsomme persondata er de data om dig/ jer, som du og/eller jeg vurderer er relevante for dit/ jeres udbytte af forløbet, og som du/ I selv vælger at dele med mig. For at kunne hjælpe dig/jer bedst muligt, er det nødvendigt og afgørende, at jeg får lov til at vide mest muligt relevant om, hvem du/ I er som menneske(-r). At du /I giver mig lov til at få et indblik i bl.a. forhold, som kan klæde mig bedst på til at give dig/jer den kvalificerede hjælp og støtte i forhold til de udfordringer/problemer, som du/I har opsøgt mig for at få hjælp til.

 

Dit/ jeres cpr.nummer(-re) er kan i nogle sager være relevant for mig at få ift. klinikadministration software, samt hvis du/I får behandling betalt helt eller delvist af andre. Sådanne instanser vil meget ofte have brug for et cpr.nummer for at kunne afregne enten med dig/jer eller mig.

 

Samtykke er en forudsætning for persondatabehandling

Ved starten på forløbet med mig beder jeg dig/jer give mig samtykke til at måtte indsamle, behandle og opbevare for sagen relevante data, persondata. Jeg oplyser dig/jer her om hvilke persondata, jeg har brug for til hvilke formål og. Jeg behandler kun de nødvendige person- og organisationsdata, som er relevante og nødvendige for forløbet og for afregningen heraf.

 

Jeg er som psykolog underlagt tavshedspligten[1], hvilket medfører, at vores arbejde og samtaler er fortrolige og at jeg ikke må videregive de informationer om dig/jer / organisationen, som du /I vælger at fortælle mig. Hvis jeg indhenter/udveksler persondata om dig/jer med andre, som f.eks. dit/jeres forsikringsselskab, læge eller jobcenter, må det som udgangspunkt kun ske efter aftale med dig/ og med dit/jeres samtykke. Jeg vil ved en sådan indhentning/udveksling af persondata oplyse dig/jer om formålet med indhentningen/udvekslingen af disse persondata. De persondata, jeg har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne og for at efterleve regler for regnskab og revision. Dine/jeres persondata sælges naturligvis ikke videre eller bruges til reklamemæssige formål. Jeg sammenstiller heller ikke persondata med data fra andre aktører, f.eks. fra sociale medier.

 

Hvis interventionen helt eller delvist betales af andre end dig/jer, vil jeg også videregive oplysninger om din behandling til den, der skal betale. Der videregives kun de oplysninger, som har betydning for behandling af sagen og kun med dit/jeres samtykke. Du/I kan til enhver tid tilbagekalde dit/jeres samtykke til, at jeg må indhente/videregive oplysninger, jf. persondatalovens §38. I særlige tilfælde kan der dog efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse af dine persondata uden dit samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, som f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom kan du finde i sundhedslovens kapitel 9. Hvis der er alvorlig risiko for alvorlig skade på dig selv eller andre, har jeg underretningspligt for at forebygge skaden. Hvis der er alvorlig mistanke om, at et barns udviklingsbetingelser er i fare, er jeg underlagt den særlige underretningspligt jf. serviceloven § 153.

 

Du/I har pligt til at informere mig om ændring i dine/jeres persondata

Sker der relevante ændringer i dine/jeres persondata undervejs i forløb hos mig, beder jeg dig/jer venligst om at informere mig om dette. Du/I anbefales at informere mig om eventuelle ændringer direkte ved en af dine terapisessioner i min klinik, da dette minimerer graden af overførsel af persondata via telefon, mail mm. og dermed mindskes risikoen for brud på datasikkerheden. Alternativt kan du/I benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele mig ændringer.

 

Jeg har pligt til at føre journal

Ifølge sundhedsloven[2] skal jeg som autoriseret psykolog føre journal for alle mine klienter og opbevare disse journaler i mindst 5 år fra det seneste notat i journalen, hvorefter journalen destrueres. Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring. Jeg opbevarer din/jeres journal(-er) og eventuelle øvrige personfølsomme data på sikker og forsvarlig vis.

 

Dine/jeres rettigheder i forhold til journal og øvrige persondata

Du/I kan til enhver tid bede om at få oplyst, hvilke persondata, jeg har registreret om dig/jer, hvad jeg anvender dem til og hvor længe jeg opbevarer dem. Efter autorisationslovens § 24 må jeg ikke slette oplysninger i journalen, men hvis du/I mener, at der er fejl i journalen, kan du/I bede om at der laves en tilføjelse. Du/I har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine/jeres persondata. Du/I har ret til aktindsigt og til at tilføje kommentarer i journalen, hvis du/I skulle ønske dette. For oplysninger, der ikke er omfattet af journalen, har du/I ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du/I har endvidere ret til at få journalen udleveret og flytte den til en anden psykolog, hvis du/I skulle ønske dette. Hvis du/I ønsker at benytte dig/jer af denne ret til persondata-portabilitet, vil du/I få dine/jeres persondata udleveret i et almindeligt anvendt format. Hvis du/I ønsker at få adgang til dine/jeres persondata, tilføje kommentarer, rette i dem eller slette dem, kan du/I rette henvendelse til undertegnede – se kontaktinformationer ovenfor. Når jeg har modtaget din/jeres anmodning, undersøger jeg om det er muligt og giver dig/jer svar så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at jeg har modtaget henvendelsen.

 

Hvis du/I er utilfreds med min behandling af dine/jeres persondata

Hvis du/I er utilfreds(-e) med, hvordan jeg håndterer dine/jeres persondata, og du/I ønsker at gøre indsigelse imod min behandling af dine/jeres persondata, vil jeg meget gerne vide det og om muligt ændre det, du/I er utilfreds(-e) med. Derudover kan klager over min behandling af dine/jeres persondata indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du/I kan finde nærmere information om Datatilsynet på deres hjemmeside www.datatilsynet.dk

 

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du/I kan finde styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk

 

Beskyttelse af dine persondata

For at beskytte dine/jeres persondata bedst muligt, vurderer jeg løbende, hvor høj risikoen er for at min persondatabehandling påvirker dine/jeres grundrettigheder negativt. Jeg er især opmærksom på risikoen for, at du/I udsættes for tab af persondatafortrolighed eller ID-tyveri.

For at undgå datatab tager jeg løbende back up af mine datasæt. Jeg beskytter også fortroligheden og autenticiteten af dine/jeres data ved hjælp af anonymisering og kryptering af disse, hvor dette er muligt og følger gældende lovgivning.

 

Jeg videregiver ikke dine/jeres persondata til usikre tredjelande.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig/jer for tab af persondatafortroligheden, diskrimination, ID-tyveri, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil jeg underrette dig/jer om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt. Skønnes det afgørende for din/jeres persondatasikkerhed, vil jeg endvidere underrette Datatilsynet om sikkerhedsbruddet.

 

 

__________________________

[1] § 21. Reglerne om tavshedspligt, jf. straffelovens § 152 og §§ 152 c-f, finder tilsvarende anvendelse på psykologer

[2] § 15 jf. stk. 5 og BEK nr. 567 af 19/05/2017 § 6. Den autoriserede psykolog skal opbevare en journal i mindst 5 år regnet fra tidspunktet for den senest foretagne optegnelse.

databeskyttelse - tegning-crop.jpg
bottom of page